ALGEMENE VOORWAARDEN – WEBSHOP

1. Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze voorwaarden van toepassing op de Dienstverlening zoals omschreven in art. 2.  Door gebruik te maken van de Dienstverlening verklaart de Koper er kennis van te hebben genomen en ze te hebben.  Deze voorwaarden prevaleren op de gebeurlijke eigen voorwaarden van de Koper.  Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de andere activiteiten van de Verkoper dan de Dienstverlening.

 

2. Definities

• “Verkoper” verwijst naar GENIOUS CONSULTING BV, met zetel te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 99, KBO 0894.539.938, tel.: 03/651.21.00, @: info@genious.be, BTW: BE 0894.539.938, Bank: ING – IBAN : BE35 3630 2698 5137.
• “Dienstverlening” verwijst naar de online aankoop van producten aangeboden op de webshop van de Verkoper.
• “Koper” verwijst naar de bestemmeling van de Dienstverlening.  Dit kan een natuurlijke persoon zijn die handelt als consument of als professioneel maar ook voor rechtspersonen m.a.w. die de producten via de Dienstverlening voor louter professionele doeleinden aankopen of gebruiken.  De Verkoper en de Kopers die producten aankopen voor professionele doeleinden verklaren uitdrukkelijk dat wordt afgeweken van de bepalingen van de artikelen XII.6, § 1, 8°, alsook de artikelen XII.7, § 1, XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economisch Recht voor wat betreft de aankopen voor professionele doeleinden.
• “Consument” verwijst naar de Koper als natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
• “Partijen” verwijst naar Koper en Verkoper samen.

 

3. Afsluiten van de overeenkomst – Kennisname en aanvaarding van de toepasselijke voorwaarden

De producten die te koop worden aangeboden via de Dienstverlening zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de Koper om ze te kopen, buiten de bestelprocedure, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.  De Koper verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelprocedure, die in art. 4 beschreven wordt, voltooit.  De Verkoper is slechts geldig verbonden t.o.v. de Koper vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt, zoals in art. 5 wordt uiteengezet en mits de effectieve ontvangst van de betaling door de Koper van de volledige koopprijs.  Bij voorafbetaling per overschrijving beschikt de Koper over 5 werkdagen om de betaling uit te voeren.  Indien de betaling niet binnen die termijn gebeurt, wordt de Verkoper ontheven van elke verplichting jegens de Koper en wordt de bestelling geannuleerd zonder kosten voor de Koper.  Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag de Verkoper op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van de producten opschorten, het assortiment producten veranderen of de tarieven van haar producten wijzigen, met dien verstande dat die wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die de Verkoper voorafgaand aan de wijziging reeds had aanvaard.  Door het bestelformulier in te vullen en te bevestigen, verklaart de Koper kennis te hebben genomen van huidige Algemene Voorwaarden en de Disclaimer op de site en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.  Hij verklaart daarenboven kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring en Cookieverklaring van de Verkoper.

 

4. Procedure van de bestelling

De Koper doorbladert de webshop op de website van de Verkoper en kiest de producten die hij wil.  De Koper selecteert een of meer producten die hij wil kopen met behulp van het pictogram “In Winkelmand”.  Nadat hij de gewenste producten heeft geselecteerd, klikt de Koper op het pictogram “Afrekenen” en worden hem zijn klantgegevens gevraagd.  Vervolgens wordt hij op de hoogte gebracht van de leverings- en betaalmethode die de Verkoper voorstelt.  Nadat de Koper hierin zijn keuze heeft gemaakt en door vervolgens op “Bestelling plaatsen” te klikken, bekomt de Koper een overzicht van zijn bestelling.  Door op “bestelling plaatsen” te klikken, gaat de Koper een contractuele verbintenis aan.

 

5. Bevestiging per e-mail en uitvoering van de bestelling

De Koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.  Deze bevestiging bevat o.m.:
– het nummer van de bestelling
– de datum waarop de bestelling werd geplaatst
– de verzendmethode en leveringsadres
– de details van de bestelling met inbegrip van de totale prijs van de bestelling inclusief alle kosten
– de contactgegevens van de Verkoper
– de modaliteiten voor het uitoefenen van het herroepingsrecht door de Consument
De Verkoper behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in o.m. de volgende gevallen:
– een onvolledige of onjuiste bestelling.
– het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens.
– het niet-betalen van vorige leveringen
– het niet (volledig) ontvangen van de vooraf over te schrijven koopprijs

 

6. Bewijs

Niettegenstaande alle bewijzen, schriftelijk of op een andere duurzame drager waar de Koper toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van de Verkoper, zijn host of zijn betalingspartner, het bewijs vormen voor de communicaties, de inhoud van de bestellingen en alle transacties tussen de partijen.

 

7. Aanbod en prijs

Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag waarop de website van de Verkoper bezocht wordt.  Ze kunnen te allen tijde gewijzigd worden met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de Partijen in verband met bestellingen die reeds eerder werden bevestigd door de Verkoper.  In voorkomend geval, kan elke verandering van de Belgische BTW-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.  Alle andere huidige en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorheffingen (met uitzondering van de belasting op de inkomsten en de winst) die zouden worden geheven door een overheid naar aanleiding of in toepassing van een verkoop die onderworpen is aan deze voorwaarden, zijn altijd ten laste van de Koper en in voorkomend geval opeisbaar bovenop de prijs van de producten.  Alle telecommunicatiekosten voor het gebruik van internet en de website blijven ten laste van de Koper.  De prijzen die worden voorgesteld aan het eind van de bestelprocedure zijn totaalprijzen en omvatten de Belgische BTW en eventuele administratiekosten, tenzij anders vermeld.  De prijzen staan vermeld in euro.

 

8. Beschikbaarheid

Het product- en prijsaanbod van de Verkoper is geldig zolang het op de website van de Verkoper staat, tot uitputting van de voorraden van de Verkoper of haar leveranciers.  Indien een product tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is, wordt de Koper daarvan op de hoogte gebracht door de Verkoper en kan hij zijn bestelling annuleren of een product aanvaarden dat gelijkaardig is aan het product dat hij bestelde.  Mits ze de Koper daarvan vooraf op de hoogte brengt, kan de Verkoper eveneens de bestelling geheel of deels opschorten, de bestelling slechts ten dele leveren en het andere deel terugbetalen, of de Koper producten voorstellen die gelijkaardig zijn aan wat hij besteld had.  Indien de Koper het voorgestelde alternatief weigert, betaalt de Verkoper de bestelling geheel of deels terug, al naargelang ze deels werd geleverd of niet.  Wanneer een op de webshop aangeboden product zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product niet opgesplitst bij de levering.  In ieder geval kan de Verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt doordat een product tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is.

 

9. Levering van de bestelling

De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat de Koper tijdens de bestelprocedure opgaf, en volgens de vermelde modaliteiten.  De bestelde producten kunnen niet geleverd worden in een postbus.  De Verkoper behoudt zich het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen.  Zij kan er dus voor kiezen om een bestelling aangetekend te verzenden naar aanleiding van de kenmerken/waarde van de bestelling, de leveringshistoriek (eerdere problemen gemeld door de Koper, eventueel geschil inzake de aflevering, …) of objectieve criteria die laten vermoeden dat zich problemen zullen / kunnen voordoen met de aflevering (niet-conforme brievenbus, gedeelde brievenbus van meerdere bestemmelingen…).  Bij de levering zit altijd een retourformulier bij de bestelde producten.

 

10. Facturering van de bestelling

De Verkoper levert alleen facturen in de zin van de BTW-wetgeving als de Koper beschikt over een BTW- of ondernemingsnummer en op voorwaarde dat hij tijdens de bestelprocedure zijn BTW-nummer of, als hij dat niet heeft, zijn ondernemingsnummer heeft ingevuld in het daartoe voorziene veld.  De Verkoper kan alleen een factuur afleveren voor de levering van haar eigen producten.  De Koper kan een factureringsadres opgeven dat verschilt van het leveringsadres voor de bestelling.

 

11. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en worden enkel ter informatie meegedeeld.  De niet-naleving van die indicatieve leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot eender welke vorm van aanvraag tot schadevergoeding uit hoofde van de Koper.  Indien één of meer bestelde producten niet binnen de 15 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling op het meegedeelde leveringsadres toekomen, moet de Koper onmiddellijk contact opnemen met de Verkoper om de status van zijn bestelling te controleren.  Als de bestelling niet geleverd wordt, heeft de Koper na de bevestiging van zijn bestelling 45 kalenderdagen de tijd om de Verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.  Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en door de Koper aanvaard, en kan er geen omruiling of terugbetaling meer plaatsvinden.  De Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van producten op te splitsen volgens hun beschikbaarheid.  Als de levering van een bestelling wordt opgesplitst, wordt het laatste product geleverd binnen voormelde termijn van 15 dagen.  Wanneer een product op de website zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product niet opgesplitst bij de levering.  Indien de Koper zijn bestelling betaalt per overschrijving, zal de Verkoper de bestelling pas behandelen na ontvangst van het verschuldigde bedrag.  De leveringstermijnen zijn alsdan afhankelijk van het ogenblik waarop de financiële instelling de aanvraag voor een overschrijving ontvangt en de tijd die nodig is om ze te verwerken.

 

12. Verwerkingskosten

De eventuele verwerkingskosten die voor rekening zijn van de Koper worden tijdens het aankoopproces online meegedeeld.  Die kosten worden ook vermeld in de bevestigingsmail en bijgeteld bij de prijs voor de / het bestelde product(en).  Indien de Verkoper omwille van de beschikbaarheid de levering opsplitst, worden de eventuele verwerkingskosten slechts één keer aangerekend.

 

13. Niet-conformiteit van het geleverde

a) Algemeen
Alle producten die via de Dienstverlening worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven.  De afbeeldingen op de website van de Verkoper hebben echter geen enkele contractuele waarde.  De Koper moet meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan controleren.  Als het ontvangen product niet overeenstemt met het door de Koper bestelde product of als het beschadigd is, kan de Koper het volgens onderstaande modaliteiten terugsturen naar de Verkoper, binnen een termijn van 14 dagen die ingaat op de eerste dag na de levering.  De Verkoper zal het product omruilen of het bedrag van de bestelling terugbetalen, evenals de eventuele administratieve kosten, binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde product.  Na die 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen, noch terugbetaald.  De Verkoper behoudt zich evenwel het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden teruggezonden.  De Verkoper kan enkel instaan voor de conformiteit van haar eigen producten.  De eventuele niet-conformiteit van producten van derden kan in geen geval worden toegeschreven aan de Verkoper.
b) Terugzendvoorwaarden
De Koper die een aankoop wil terugsturen die hij via de webshop heeft besteld, moet die terugbrengen naar de Verkoper.  De bestelling moet samen met het bijbehorende retourformulier worden afgegeven aan de Verkoper in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.  De reden voor de terugzending (wat bijv. het herroepingsrecht conform art. 14 kan zijn) moet duidelijk op de daarvoor voorziene plaats op het retourformulier komen.  De Koper moet geen terugzendkosten betalen wanneer hij zijn bestelling terugbrengt naar de Verkoper.  Als hij een aankoop die hij via de webshop heeft besteld op een andere manier wil terugsturen (bv. door ze in een brievenbus te stoppen) doet hij dat op eigen risico en voor eigen rekening.  Als zijn bestelling verloren geraakt, kan de Koper later onder geen enkele vorm de terugbetaling ervan of een schadevergoeding eisen.

 

14. Herroepingsrecht van de Consument

Overeenkomstig Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt de Koper als consument over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de levering van de bestelling, om de Verkoper eventueel in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet.  Dit herroepingsrecht komt niet toe aan de professionele Koper.
Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de Consument dat recht niet.  De kennisgeving van herroeping kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan de Verkoper.  De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde herroepingsformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  Het recht op herroeping van de Consument is afhankelijk van het zo snel als mogelijk terugsturen van de totale levering en dit in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de herroeping werd meegedeeld.  Na de termijn van 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen, noch terugbetaald.  De Verkoper behoudt zich eveneens het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden teruggezonden.  Om een bestelling terug te sturen, dient de Koper de terugzendvoorwaarden zoals voorzien in art. 13 b) na te leven.  De Verkoper betaalt het bedrag van de betrokken bestelling, evenals de eventuele administratieve kosten, terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren).

 

15. Betaling van de bestelling

Naast een betaling via bankcontact of een contante betaling van de goederen bij ophaling, kan de Koper zijn bestelling via de Dienstverlening online betalen per kredietkaart van Mastercard/Visa, via EMaestro, iDeal, Sofort, Giropay, PayPal via een beveiligde server of een partner van de Verkoper.  Als de Koper een kredietkaart gebruikt, dan wordt op het moment van de bestelling toestemming gevraagd aan zijn financiële instelling.  Naast de online betaalmiddelen kan de Koper zijn bestelling op de webshop nog altijd betalen via een gewone overschrijving.  Zijn bestelling wordt pas verwerkt zodra de betaling op de rekening van de Verkoper ontvangen werd.  Elke stap die de koper onderneemt en waarbij hij bij zijn bank een betaling in onze webshop betwist of die er op de één of andere manier toe leidt dat de fondsen die bestemd zijn voor de Verkoper tijdelijk of definitief worden geblokkeerd, annuleert de verwerking van de bestelling of indien de bestelling al is verwerkt, annuleert het recht op terugbetaling van de bestelling of de automatische verzending van een vervangende zending.  De Verkoper blijft eigenaar van de verkochte producten tot de prijs volledig is betaald.  De betaling mag nooit worden opgesplitst en moet het bedrag van de volledige bestelling omvatten.

 

16. Intellectuele rechten

De website van de Verkoper en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht.  De website bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden.  Het is verboden (een gedeelte van) deze afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper of die derden.  Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of verspreiding van voornoemde elementen is streng verboden.  Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

 

17. Beperking van de verantwoordelijkheid

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst, verlies van mogelijkheden…) die voortvloeit uit het gebruik van de Dienstverlening, een laattijdige levering, niet-conforme levering of niet-levering.  De enige vorm van schadevergoeding waarop de Koper aanspraak kan maken is de terugbetaling van de producten die niet werden geleverd, niet conform zijn of werden teruggestuurd middels het herroepingsrecht.  De Verkoper is bovendien niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  De Verkoper kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de bestellingen: overmacht, verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen, overstroming of brand, epidemie of pandemie, het niet-ontvangen van een bestelling door een fout of een nalatigheid van de Koper of een derde persoon (bv. een onvolledig of fout leveringsadres invoeren of het adres zo invoeren dat de zending niet correct kan worden uitgereikt, een brievenbus die niet conform is met de postreglementering (niet limitatief)).  Voor een meer uitgebreide toelichting inzake de rechten en plichten van Partijen verwijzen wij naar onze Disclaimer.

 

18. Talen

De Verkoper biedt de Kopers een online bestelprocedure in het Nederlands aan.

 

19. Archivering

De overeenkomsten die werden afgesloten via de Dienstverlening worden door de Verkoper gearchiveerd.  Ze worden niet ter beschikking gesteld van derden (met inbegrip van de Kopers).

 

20. Nietigheid / Ongeldigheid / Geschillen

Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de bepalingen van deze voorwaarden die door nietigheid of ongeldigheid aangetast zouden zijn, zonder meer bindend blijven voor het gedeelte ervan dat wettelijk toelaatbaar is en in die zin gematigd dienen te worden.  De vernietiging van een deel of een geheel beding van de voorwaarden tast de overige bepalingen ervan niet aan.
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Dienstverlening en de toepassing of interpretatie van onderhavige voorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht.  Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de Verkoper bevoegd.

 

21. Contact

Voor de opvolging van de bestelling en/of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de conformiteit van de producten die werden geleverd in het kader van de Dienstverlening, kan de Koper terecht bij de Verkoper.  Wanneer u contact opneemt met de Verkoper in verband met een probleem met uw bestelling, vermeld dan altijd het nummer van uw weborder.  Zo kunnen we uw vraag sneller behandelen.  Het nummer van uw weborder vindt u op de bevestigingse-mail en op het retourformulier bij de verzonden artikels.  Voorstellen tot compromis die ten commerciële titel zouden gedaan worden, kunnen in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking aan deze voorwaarden.
Download onze Algemene voorwaarden