PRIVACYVERKLARING

Genious Consulting BV vindt Uw privacy belangrijk.  Wij engageren ons om Uw recht op privacy en gegevensbescherming te vrijwaren en te beschermen conform het hierna vermelde beleid.  Dit document legt de specifieke voorwaarden vast inzake de verwerking van Uw Persoonsgegevens.  Op de toepassing van het hierna bepaalde privacy beleid is het Belgisch recht van toepassing.  De rechtbanken territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Genious Consulting BV zijn exclusief bevoegd bij eventuele geschillen.
Dit beleidsdocument inzake privacy bepaalt niets over de verwerking van Persoonsgegevens door Derden.  “Derde” verwijst naar een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch Genious, noch haar Verwerkers, noch de personen die onder het rechtstreeks gezag van Genious of haar Verwerkers gemachtigd zijn Persoonsgegevens te verwerken.  De verwerking van Persoonsgegevens door Derden zal vastgelegd zijn in het van toepassing zijnde privacy beleid van die Derde.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van Persoonsgegevens kunt U terecht op de website van gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 

1. Definities

• “Persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “Betrokkene”).  Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
• “U” verwijst naar een Betrokkene in zijn/haar hoedanigheid van bezoeker van onze Website.
• “Verwerkingsverantwoordelijke” verwijst naar GENIOUS CONSULTING BV, met zetel te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 99, KBO 0894.539.938, tel.: 03/651.21.00, @: info@genious.be, BTW: BE 0894.539.938, Bank: ING – IBAN : BE35 3630 2698 5137 (verder “Genious” of “Wij”).
• “Verwerker” verwijst naar een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van Genious uw Persoonsgegevens verwerkt.
• “Website” verwijst naar onze site www.genious.be.

 

2. Welke Persoonsgegevens

Genious streeft ernaar om het minimum aan Persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor de uitoefening van haar activiteiten.  In dat opzicht kunnen wij overgaan tot het verwerken van o.m. volgende algemene persoonsgegevens:
• “Persoonlijke identificatiegegevens” wat o.m. kan verwijzen naar:
– Naam, titel, adres (privé, werk), in voorkomend geval vroegere adressen en e-mail adres
– Telefoon- of GSM nummer (privé, werk)
• “Identificatiegegevens, andere dan rijksregisternummer, uitgeven door de overheid” wat o.m. kan verwijzen naar:
– Identiteitskaartnummer, paspoortnummer
• “Elektronische identificatiegegevens” wat o.m. kan verwijzen naar:
– IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten, trackingpixels, tags, scripts
• “Elektronische lokalisatiegegevens” wat kan verwijzen naar:
– GSM, GPS
• “Financiële gegevens” wat o.m. kan verwijzen naar:
– Bankgegevens en bankrekeningnummers
• “Persoonlijke kenmerken” wat o.m. kan verwijzen naar:
– Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit
• “Ter beschikking gestelde gegevens” wat o.m. kan verwijzen naar:
– Gegevens die gepubliceerd zijn op of beschikbaar zijn op o.m. Uw profiel op sociale media die publiek toegankelijk zijn
– Gegevens van Referenties en Contactpersonen in noodgevallen
 – Informatie die U ons doorstuurt of overhandigt

 

3 – Doel van de verwerking en rechtsgrond

De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt bij de uitvoering van de activiteiten, waaronder:
• klantenbeheer m.n. alles wat te maken heeft met de administratie van het cliënteel, het beheer van de dienstverlening, uitvoering en facturatie van de dienstverlening, het opvolgen van de betalingen en de solvabiliteit.
• leveranciersbeheer m.n. alles wat te maken heeft met de leveranciersadministratie.  Het beheer van de opgegeven aanvragen, de betaling van de Leveranciers, de prospectie van mogelijke Leveranciers en hun evaluatie.
• fusie / overname m.n. alles wat te maken heeft met de overdracht van Persoonsgegevens in het kader van een fusie met of een overname van het geheel of een deel van de activa door een ander bedrijf.
• de bestrijding van fraude en inbreuken m.n. alles wat te maken heeft met activiteiten waardoor zulke handelingen kunnen worden voorkomen en opgespoord.
• beveiliging m.n. alles wat te maken heeft met het verwerken van Persoonsgegevens om de veiligheid te waarborgen van personen of goederen, de veiligheid en/of goede technische werking van de IT-netwerksysteem, de Website, apps en producten minstens om de (fysieke) bescherming van de onderneming te verzekeren en dit alles met het oog op de continuïteit van de dienstverlening.
• het beheer van betwistingen en geschillen m.n. alles wat te maken heeft met het beheren van eigen betwistingen en geschillen, gehoor geven aan gerechtelijke of scheidsrechtelijke bevelen, in het kader van gerechtelijke procedures, eigen rechten uit te oefenen, verdediging tegen rechtsvorderingen, voldoen aan contractuele en wettelijk opgelegde verplichtingen, toezicht op gelijke kansen en verweer tegen vorderingen inzake discriminatie, informatie verschaffen om misdrijven te voorkomen.
• Websitemanagement m.n. alles wat te maken heeft met het algemeen beheer van de Website met als doel deze beschikbaar en toegankelijk te maken voor de bezoekers.
• netwerking m.n. alles wat te maken heeft met netwerkevenementen, social events, happenings, beurzen, …
• optreden in noodsituatie m.n. alles wat te maken heeft met het contacteren van de opgegeven personen indien er zich een noodgeval voordoet.
• public relations m.n. alles wat te maken heeft met gepersonaliseerde marketing en reclame, business development, marktonderzoek en statistische analyse in het kader van de individuele dienstverlening en louter voor intern gebruik.
• technisch-commerciële inlichtingen m.n. alles wat te maken heeft met de analyse van concurrenten en eventuele handelspartners.
• direct marketing m.n. alles wat te maken heeft met prospectie, activiteiten, diensten aangeboden door commerciële firma’s, liefdadigheidsinstellingen of andere verenigingen of stichtingen, o.a. deze van politieke aard, aan bevolkingssegmenten. Het communicatiemiddel dat hiertoe gebruikt wordt, kan post, telefoon of andere rechtstreekse middelen (bijv. e-mail,…) zijn.  Het heeft geen belang of de geadresseerde reeds klant is of niet.
Deze Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover deze verwerking rechtmatig is.  In dat opzicht is de verwerking van Uw Persoonsgegevens in hoofdzaak noodzakelijk voor de goede uitvoering van de met U afgesloten overeenkomsten of om op Uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.   De verwerking kan ook noodzakelijk zijn indien voldaan moet worden aan een wettelijke verplichtingen die op Genious rust waarbij o.m. verwezen kan worden naar de wettelijke verplichtingen inzake fiscaal recht en sociaal recht.  Verder kunnen aan Genious ook verplichtingen opgelegd worden in het kader van gerechtelijke of buitengerechtelijke geschillenbetwistingen, door ordehandhavingsdiensten, overheden, …  Occasioneel zal tot de verwerking van Uw Persoonsgegevens worden overgegaan om Uw vitale belangen of deze van een andere natuurlijke persoon te beschermen.  Daarenboven kan het soms zijn dat tot verwerking wordt overgegaan omwille van gerechtvaardigde belangen in hoofde van Genious.  Indien U gebruik maakt van de Website, kan Genious bepaalde Persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die de Website en de dienstverlening van Genious ondersteunt of die tot een betere functionaliteit aanleiding geeft.  Indien de van toepassing zijnde wetgeving tot slot vereist dat voor de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens Uw toestemming is vereist, wordt U hierom uiteraard verzocht.  Indien deze toestemming wordt gegeven, kan U deze toestemming te allen tijde intrekken.  Hiervoor zal U een kennisgeving richten aan privacy@genious.be waaruit blijkt dat U Uw toestemming hebt ingetrokken.  Alsdan zullen Uw Persoonsgegevens niet langer verwerkt worden voor de doeleinden waarmee oorspronkelijk Uw instemming werd verleend, tenzij een andere rechtsgrond tot gevolg heeft dit wel te doen.

 

4. Overdracht van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt door de werknemers, lasthebbers en aangestelden van Genious.  Hierbij wordt er op toegezien dat enkel die Persoonsgegevens worden verwerkt die voor de uitoefening van de opdracht nodig zijn.  Met o.m. volgende categorieën van ontvangers kunnen, indien voldaan aan de wettelijke voorwaarden, uw Persoonsgegevens echter gedeeld worden:
• Uw persoonlijke relaties
• Uw professionele raadgevers
• Uw werkgever of zakenrelatie
• individuen of organisaties in een contractuele relatie met Genious
• Post-, transport- en andere bezorgbedrijven om onze post beter te kunnen verzenden
• andere (privé) ondernemingen
• overheidsdiensten
• sociale zekerheidsinstanties
• gerecht, scheidsrechtelijke instanties en ordehandhavingsdiensten
• banken en verzekeringsmaatschappijen
• verbonden en geassocieerde vennootschappen (art. 1.20 en 1.21 Wb. Ven.) van Genious
Het kan voorkomen dat we Uw Persoonsgegevens delen met Verwerkers.  Dit omvat bijvoorbeeld:
• IT-dienstverleners
• Bedrijven die credit checks en antecedentenonderzoek doen
• Betalingsverwerkings- en softwarebedrijven
• Banken en verzekeringsmaatschappijen
• …
Deze Verwerkers worden door Genious aangesteld en zijn dus ook bevoegd om Uw Persoonsgegevens te verwerken voor zover dit nodig is voor onze dienstverlening.  Deze Verwerkers moeten hierbij wel rekening houden met de instructies en het privacy beleid van Genious.
Het kan voorkomen dat Genious Uw Persoonsgegevens moet delen met gerechtelijke of scheidsrechtelijke instanties of ordehandhavingsdiensten wanneer wij bijvoorbeeld:
• gehoor moeten geven aan gerechtelijke bevelen of gerechtelijke procedures
• onze rechten willen uitoefenen / doen gelden
• ons dienen te verdedigen tegen rechtsvorderingen
• hiertoe uitgenodigd worden door ordehandhavingsdiensten
Buiten de Europese Unie worden enkel Persoonsgegevens overgedragen als de ontvanger voldoet aan de wetgeving inzake Persoonsgegevensbescherming en indien de methode van overdracht voldoende bescherming biedt.  Deze beschermingsmaatregelen omvatten onder andere contractuele bepalingen, het EU-VS privacy schild of het oordeel van de Europese Commissie dat het betreffende land een adequaat niveau van Persoonsgegevensbescherming hanteert.  Voor bepaalde delen van onze activiteiten kan het zijn dat Uw Persoonsgegevens in de ‘cloud’ worden opgeslagen.  Wij brengen in herinnering dat landen buiten de Europese Economische Ruimte mogelijk niet dezelfde gegevensbescherming bieden als de België.  Huidig privacy beleid blijft alleszins van toepassing op alle Persoonsgegevens die wij verwerken.

 

5. Bescherming Persoonsgegevens

Genious hecht veel belang aan de bescherming van Uw Persoonsgegevens.  Daarom hebben wij maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat Uw Persoonsgegevens niet misbruikt worden en dat onbevoegden er geen toegang toe hebben.  Dit omvat ook maatregelen in geval van een vermoedelijk datalek of een inbreuk in verband met Persoonsgegevens.  Indien U meent dat Uw Persoonsgegevens misbruikt werden, verloren zijn gegaan of dat onbevoegden er toegang toe hadden, gelieve Genious hiervan onmiddellijk te verwittigen via e-mail naar privacy@genious.be.
Uw Persoonsgegevens worden bijgehouden op servers die door Genious of door haar internetprovider gehost worden.  Gegevensoverdracht via het internet is nooit volkomen veilig.  Wij doen ons best om Uw Persoonsgegevens te beschermen maar kan de veiligheid van de Persoonsgegevens die U via de Website doorstuurt, niet garanderen.  Deze overdracht is op eigen risico.

 

6. Bewaren van Persoonsgegevens

Genious houdt Uw Persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk.  Voor de Betrokkenen met wie wij een contractuele relatie onderhouden, houden we Uw Persoonsgegevens gedurende een periode van minstens 10 jaar bij.  Hierna worden uw Persoonsgegevens verwijderd behalve in die gevallen waar Genious Persoonsgegevens moet bijhouden om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, betwistingen op te lossen of onze overeenkomsten toe te passen.  Indien u meer informatie wenst te ontvangen over ons gegevensbewaringsbeleid, kan u ons contacteren via privacy@genious.be.

 

7. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot Uw Persoonsgegevens.  Zo heeft U, binnen de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, het recht te vragen dat we:
• U informeren omtrent en inzage geven in de Persoonsgegevens die we over U bijhouden
• Uw Persoonsgegevens die fout of niet langer up-to-date zijn, corrigeren
• Uw Persoonsgegevens verwijderen
• de verwerking van Uw Persoonsgegevens beperken
• Uw Persoonsgegevens overdragen aan een door U opgegeven derde dienstverlener
• U één kopie bezorgen van de Persoonsgegevens die we over U verwerken
• Uw rechtmatige bezwaren met betrekking tot ons gebruik van Uw Persoonsgegevens in acht nemen.
Daarenboven kan U zich ook verzetten tegen een verwerking van Uw Persoonsgegevens indien dit verzet gebaseerd is op wettelijke voorziene gronden.  In dat opzicht informeren wij U dat u zich te allen tijde kan verzetten tegen een verwerking van Uw Persoonsgegevens
a) omwille van specifieke bijzondere redenen m.n. voor zover de verwerking gebaseerd is op de rechtsgrond ‘taak van algemeen belang’ of ‘afweging van rechtmatige belangen’ (art. 6.1. e) of f) AVG), met inbegrip van profilering die op die gronden plaatsvindt.  De verwerking zal alsdan gestaakt worden, tenzij dwingende, gerechtvaardigde en zwaarder wegende gronden in onzen hoofde weerhouden moeten worden of voor zover de redenen van de verwerking verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
b) in geval van direct marketing met inbegrip van profilering voor direct marketing doeleinden
c) met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statische doeleinden tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.
d) met het oog op een individuele geautomatiseerde besluitvorming zoals profilering waaraan voor U rechtsgevolgen zijn verbonden of dat U anderszins in aanmerkelijke mate treft.
Genious zal alle verzoeken hieromtrent onderzoeken en beantwoorden.  Mogelijk zal Genious met het oog hierop vragen om haar bepaalde gegevens te verstrekken zodat U Uw identiteit kunnen verifiëren alvorens zij Uw verzoek beantwoorden.  Bepaalde Persoonsgegevens zijn onder bepaalde omstandigheden van dit soort verzoeken vrijgesteld.  Als er een uitzonderingsregel geldt, brengt Genious U hiervan op de hoogte in haar antwoord op Uw verzoek.  Dit antwoord wordt U binnen 1 maand na het ingediende verzoek, bezorgt.  Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
Alle klachten in verband met de verwerking van Persoonsgegevens die Genious ontvangt, worden zeer ernstig genomen.  Indien U van oordeel bent dat wij Uw Persoonsgegevens verwerken op een manier die onrechtmatig, onbehoorlijk en onvoldoende transparant is, wil ons hiervan in kennis te stellen.  Indien U een klacht wenst neer te leggen over dit beleid of over de procedures die erin vervat zijn, neem dan met ons contact op door verzending van een e-mail naar privacy@genious.be.  Binnen de EU kan U ook een klacht neerleggen bij de toezichthouder inzake gegevensbescherming (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit).

 

8. Commerciële aanbiedingen

U kunt van Genious commerciële aanbiedingen krijgen.  Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt U een mail naar het volgende adres: privacy@genious.be.
Donwload hier onze Privacyverklaring