HERROEPINGSRECHT
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Overeenkomstig Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt de Koper als consument over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de levering van de bestelling, om de Verkoper eventueel in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet. Dit herroepingsrecht komt niet toe aan de professionele Koper.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de Consument dat recht niet. De kennisgeving van herroeping kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan de Verkoper. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het recht op herroeping van de Consument is afhankelijk van het zo snel als mogelijk terugsturen van de totale levering en dit in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de herroeping werd meegedeeld. Na de termijn van 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen, noch terugbetaald. De Verkoper behoudt zich eveneens het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden teruggezonden. Om een bestelling terug te sturen dient de Koper de terugzendvoorwaarden zoals voorzien in art. 13 b) van de Algemene Voorwaarden na te leven. De Verkoper betaalt het bedrag van de betrokken bestelling, evenals de eventuele administratieve kosten, terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren).

BIJLAGE 2 BOEK VI WETBOEK ECONOMISCH RECHT
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Gelieve de tekst hieronder te kopiëren in een e-mail of aangetekende brief, de informatie te vervolledigen en deze terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan GENIOUS CONSULTING BV
Augustijnslei 99
2930 Brasschaat

Aangetekend / @: info@genious.be (*)

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) / levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Besteld op / Ontvangen op (*): _____________________________________________________________________________________________________
Nummer Weborder: ________________________________________________________________________________________________________________
Naam / Namen Consument(en): ____________________________________________________________________________________________________
Adres Consument(en): ______________________________________________________________________________________________________________
Datum: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Handtekening van Consument(en) : ________________________________________________________________________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Download hier ons Formulier voor herroeping