GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE – DISCLAIMER

Door gebruik te maken van onze Website bevestigt u kennis te hebben genomen van de volgende gebruiksvoorwaarden van onze Website en deze te aanvaarden :

1. Definities

• “Website” verwijst naar onze site www.genious.be.
• “Beheerder” verwijst naar GENIOUS CONSULTING BV, met zetel te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 99, KBO 0894.539.938, tel.: 03/651.21.00, @: info@genious.be, BTW: BE 0894.539.938, Bank: ING – IBAN : BE35 3630 2698 5137 verder ook “Wij”.
• “U” verwijst naar de bezoeker van onze Website.

2. Toegang tot de Website

De toegang tot de Website en het gebruik is strikt persoonlijk.  U zal deze Website alsook de gegevens en de informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden noch voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

3. Cookies – Privacy

Tot U op onze Website het gebruik van cookies accepteert, plaatsen wij geen functionele of niet-geanonimiseerde, analytische cookies op uw apparaat.
Voor ons beleid inzake cookies in het bijzonder verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.
Voor ons beleid inzake privacy in het algemeen verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

4. Het beheer van de Website

Voor het goede beheer van onze Website kan de Beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de Website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de Website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de Website tijdelijk niet beschikbaar stellen teneinde bijv. updates te kunnen uitvoeren

5. Verantwoordelijkheden

a) Gebruik van informatie
De Beheerder streeft ernaar op haar Website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.  Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat de Beheerder niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.  De informatie op de Website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies.  Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  De Beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de Website en evenmin voor het niet goed functioneren van de Website.  Op basis van het verzenden en/of ontvangen van informatie via de Website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen de Beheerder en de gebruiker van de Website ontstaan.
b) E-mail
De Beheerder garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat de tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.  Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.  Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met de Beheerder te corresponderen, accepteert U dit risico.
c) Hyperlinks
De Website kan U doorsturen naar andere websites of externe content waarover de Beheerder geen controle heeft.  Deze links worden louter ter informatie en als hulpmiddel aangereikt.  De Beheerder levert uiteraard alle mogelijke inspanningen om U slechts door te sturen naar websites die aan de vereiste privacy- en beveiligingsnormen voldoen doch kan dit niet garanderen en draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.  De Beheerder kan daarenboven niet aansprakelijk gehouden worden voor de bescherming van Persoonsgegevens die U op deze websites verstrekt.
d) Intellectuele eigendomsrechten
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de Website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze Website zijn gebruikt, zijn wettelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten.  Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder, is ten strengste verboden.  Indien de Beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dit niet worden opgevat als een stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
e) Werking van de Website
De Beheerder is niet verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de Website, waardoor de Website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.  De wijze waarop U verbinding zoekt met de Website is Uw eigen verantwoordelijkheid.  U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om Uw apparatuur en Uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet.  U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die U op internet raadpleegt.
De Beheerder is niet aansprakelijk voor gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures die tegen U worden gevoerd:
• wegens het gebruik van de Website of diensten toegankelijk via internet
• wegens het schenden van de voorwaarden van deze policy
De Beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die U zelf of anderen dan wel Uw apparatuur of het dat van anderen oploopt als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de Website.  U zult zich onthouden van iedere actie tegen de Beheerder als gevolg hiervan.
Indien de Beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van Uw gebruik van deze Website, is zij gerechtigd alle schade die zij hierdoor lijdt / zal lijden op U te verhalen.

6. Nietigheid / Ongeldigheid / Geschillen /Aanpassing

De voorwaarden die door nietigheid of ongeldigheid aangetast zouden zijn, blijven zonder meer bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toelaatbaar is en dienen in die zin gematigd te worden.  De vernietiging van een deel of een geheel beding van de voorwaarden tast de overige bepalingen ervan niet aan.
De bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing bij elk bezoek aan onze Website.  Door eenvoudige raadpleging van de Website erkent u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te aanvaarden.  De Beheerder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.  Deze bepalingen worden beheerst door het Belgisch recht.  Enkel de rechtbanken territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de Beheerder zijn bevoegd in geval van betwistingen.